top of page
Kapstok met handdoeken
WhatsApp Image 2022-01-03 at 14.27_edited.jpg

meepraten en veranderen

Je kunt alles accepteren wat er in je omgeving gebeurt, of je kunt soms denken, dat kan anders, ik ga er wat aan doen! Het heft in eigen hand nemen, zelf initiatief nemen is leuk, leerzaam en kan tot prachtige resultaten leiden. Wat jij bedenkt, heeft misschien nog niemand anders bedacht! En samen met anderen is de uitvoering vaak best goed mogelijk. Je moet dan medestanders vinden en talenten bijeenbrengen, iedereen is immers goed in iets anders. Op deze site vind je alle mogelijke manieren om inspraak en invloed te hebben op je omgeving. 

inspraak

Als burger kun je op diverse manieren je stem en mening laten horen over lokale regels en veranderingen, lokaal beleid dat jouw leven beïnvloedt.

 

 • jongeren: de gemeenteraad van Zaanstad wil graag jongeren meer betrekken bij het maken van gemeentelijk beleid en ze meenemen in wat de gemeenteraad doet en wat politiek voor hun omgeving kan betekenen. Ze nodigen schoolklassen actief uit om naar het stadhuis en de Raadszaal te komen en met Raadsleden te spreken. Op de site van de gemeenteraad vind je er meer informatie over. 

 • Raaz heeft een Jongerenadviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan gemeente Zaanstad en andere instellingen.

 • Zaandam-Noord heeft een jeugdraad.

 • Praat met de Raad: Wil je Raadsleden iets vertellen of meegeven, dan kun je naar het Zaans Beraad komen, op donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur. Meld je wel aan, zodat je op de agenda komt. Je kunt dan 5 minuten het woord nemen, inspreken. Je tekst kan aan de vergaderstukken worden toegevoegd, zodat iedereen het nog een keer kan nalezen. Op de site van de gemeenteraad vind je er meer informatie over. 

 • Ondernemerspanel: ondernemers kunnen via digitale vragenlijsten meepraten in het Zaans Ondernemerspanel over onderwerpen als regeldruk, dienstverlening, vestigingsklimaat en bereikbaarheid. 

 • De Zaanpeiling is het inwonersonderzoek van Zaanstad. Het gemeentebestuur wil met de Zaanpeiling te weten komen hoe inwoners het vinden in Zaanstad en zien of het beleid van de gemeente volgens de bewoners werkt. 

 • De gemeente heeft meerdere klimaatburgemeesters, gewone burgers die mensen en organisaties verbinden en betrekken bij de klimaatbeweging.

 • Inspraak-gelegenheid bij een plan van de gemeente: als de gemeente plannen heeft voor een verandering in de leefomgeving in jouw buurt of wijk, dien je hierover geïnformeerd te worden via een brief. Je kunt dan je mening over het plan komen geven op een inspraak-bijeenkomsten die de gemeente moet organiseren. Het gaat dan dus niet om jouw idee, maar om jouw mening over een plan.  

 • De digitale krant De Orkaan biedt lezers de mogelijkheid om te reageren op hun artikelen. Je mening wordt gewaardeerd!

belangengroeperingen

​Er zijn in de Zaanstreek diverse belangengroeperingen actief, die de belangen van een bepaalde groep behartigen. 

 • Het Burgerplatform Zaanstad is de schakel tussen Zaanse belangenorganisaties en de gemeente. Het is een platform voor organisaties die de belangen van deze inwoners behartigen. Waar gemeentelijk beleid ontoereikend, onvolledig of onjuist is komt het Burgerplatform met vereende kracht op voor de inwoners van Zaanstad.

 • BWZ is er voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden.

 • Toegankelijk Zaanstad is en netwerk van ervaringsdeskundigen, organisaties en belangenbehartiging op het gebied van toegankelijkheid, inclusie, participatie en VN-verdrag Handicap.

 • Seniorenvereniging Zaanstreek is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden, senioren in de Zaanstreek.

 • Belangenvereniging Westerwatering behartigt de gemeenschappelijke belangen (groen-, speel- en jeugd-voorzieningen, verkeer en veiligheid), voor alle bewoners, met een speciaal oog voor de jeugd en ouderen.

 • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek is heeft tot doel het welzijn te bevorderen door te waken voor milieuaantasting en door het natuur- en milieubeheer in de Zaanstreek te activeren. 

 • Saense Onderwonenden Schiphol of SOS Zaanstreek is een actieve burgergroep die zich inzet om het overmatige vliegverkeer in Zaanstad tegen te gaan. 

ideeënmarkt

 

De gemeenteraad van Zaanstad houdt twee keer per jaar een ideeënmarkt. Inwoners met een goed idee kunnen zich inschrijven en krijgen instructie en begeleiding om hun idee te presenteren aan de gemeenteraad. Als er enkele gemeenteraadsleden enthousiast zijn over het idee, dan kunnen ze het idee 'adopteren'. Dan kan van het idee een officieel voorstel worden gemaakt waarover in de gemeenteraad wordt gestemd. Soms wordt een idee minder officieel verder gebracht, bijvoorbeeld door de inwoner met het goede idee met de juiste mensen in contact te brengen.

Deze website, zoveelzaans.nl, is begonnen als een idee dat ik indiende bij de ideeënmarkt van voorjaar 2021.

buurtidee

Heb je en goed idee voor de buurt of de wijk? Een idee dat de buurt of de wijk gezelliger, zorgzamer of socialer maakt? Via het sociaal wijkteam kun je een buurtidee indienen.

Voor je Wijkie is het platform voor maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers-organisaties die je buurt of wijkie mooier maken. 

MAAK.Zaanstad

Zaanstad groeit. Het wordt steeds drukker op de wegen en steeds meer mensen willen in Zaanstad wonen. Dus zijn er meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen nodig. Daarom startte de gemeente in 2015 met MAAK.Zaanstad. 

Over hoe de uitbreidingen het beste gedaan kunnen worden, wil de gemeente graag in gesprek met bewoners. Want Zaanstad is van inwoners, organisaties, ondernemers, investeerders en gemeente. Dat proces heet MAAK.Zaanstad

MAAK.Zaanstad is in 2015 begonnen met een analyse, de Staat van de stad. Er er werden uitgangspunten opgesteld, in het Startdocument MAAK.Zaanstad. Daarmee zijn ze de stad in gegaan om gesprekken te voeren. De vraag was: Wat moeten we allemaal doen om in 2040 te zijn wie we willen en kunnen zijn?

Na heel veel gesprekken en veel schaven, lag er in 2016 een Einddocument MAAK.Zaanstad. In juni 2016 stelde de gemeenteraad dit vast. 

De uitvoering van MAAK.Zaanstad vindt plaats vanuit vier focusgebieden. Er is in 2017 gestart met drie gebieden: Zaanstad Zuid, Centrum en Midden. In 2018 kwam daar Zaanstad Noord bij. Elk gebied heeft een eigen doelstellingen, eigen projecten en een eigen gebiedsmanager.
 

Op de pagina van MAAK.Zaanstad lees je hoe en waar de gemeente in de stad aan de slag gaat. En hoe jij daar over kunt meedenken en praten. 

Hembrug zoekt ook actief naar ideeën en wensen. 

burger-


initiatief

Als je zelf iets wil opstarten in je buurt of wijk, heet dat een burger- of bewoners-initiatief. Daar zijn er heel veel van, ook in de Zaanstreek.

De gemeente speelt vaak een rol bij het opzetten van burgerinitiatieven. Dit soort initiatieven worden door de gemeente meestal gewaardeerd en vaak ook actief gestimuleerd. Want participatie van burgers vinden overheden belangrijk. Een eerste aanspreekpunt is vaak de wijkmanager. Zaanstad heeft 8 wijkmanagers.

Drie, landelijke, organisaties kunnen je helpen en inspireren bij het starten van een bewonersinitiatief: 

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), LSA bewoners en stichting Kracht in NL.

gewoon doen

Het barst van de initiatieven die burgers zelf doen, meestal zonder ruchtbaarheid. Als er geen regels zijn en geen budget nodig is, kan dat natuurlijk gewoon. Samen iets nieuws opstarten is ontzettend leuk, leerzaam en de wereld wordt er waarschijnlijk een beetje beter van, dus gewoon doen!

Een Facebook-groep of Whatsapp-groep is zo gemaakt.

Er zijn diverse buurtpreventiegroepen actief, ogen en oren voor de politie die via whatsapp communiceren. Wellicht ook in jouw buurt. Zo is er Whatsapp Buurtpreventie (WABP), Buurtpreventie Zaanstad en Buurtalarm 075. Misschien iets voor jou.

 

Voor buurtideeën kun je op online buurtplatforms medestanders vinden, bijvoorbeeld op de buurtplatforms van Zaandam-Zuid en Rosmolenwijk.

Debatcentrum De Vonk wil door middel van het debat de stad vooruit helpen op thema’s en vraagstukken die er liggen voor de toekomst.

Stadslab LAB.z is een initiatief dat initiatieven van bewoners ondersteunt door samen kennis te delen, te leren, te ontwikkelen en te innoveren middels experimenten in het stadslab.

In veel andere steden zijn Whatsapp-groepen van "Stadsmakers", waarin mensen elkaar supporten en inspireren om hun stad beter te maken. In Zaanstad is dit er nog niet. Wel staan er Zaankanters op de site van Stadsmakers online

politiek actief

De gemeenteraad van Zaanstad heeft drie taken:

 1. controleren of het college van burgemeester en wethouders haar taken goed uitvoert;

 2. kaders stellen voor het toekomstig beleid van de gemeente;

 3. volksvertegenwoordiger zijn voor de inwoners van Zaanstad.

Het aantal leden in een gemeenteraad, hangt af van het aantal inwoners. Zaanstad heeft nu 39 gemeenteraadsleden. Zij zijn part-time actief als gemeenteraadslid en hebben daarnaast vaak een part-time baan.

De gemeenteraad is verdeeld over verschillende politieke partijen, fracties, zowel landelijke partijen als lokale partijen. In januari 2022 zijn de volgende partijen actief:

Heb je interesse om mee te denken met een partij of om ook zelf in de gemeenteraad te komen? Eén keer in de vier jaar zijn er lokale gemeenteraadsverkiezingen. Lid zijn van een partij is een vereiste, dus bekijk de programma's, spreek met leden en kies er één uit. Dan word je van daaruit opgenomen in de partij en kun je je stem laten horen. Naast de rol van raadslid zijn er de rollen fractie-assistent, steunfractielid bij commissievergaderingen en lokaal bestuurslid van een politieke partij. De gemeenteraad heeft een eigen website waarop je ook kunt zen wanneer de vergaderingen zijn, wat er op de agenda staat en hoe je die bij kunt wonen. 

bottom of page